برنامه کلاسها

28475735.cms
برنامه زمانبندی کلاسهای میکروتیک بین المللی ایران

ردیفنام دورهمکان برگزاریپیش نیازشهریه دورهتاریخ شروعساعت شروعمدت زمان
۱MTCNAتهران - سعادت آبادآشنایی مقدماتی از شبکه۵۵۰ هزار تومان۱۴ دی ۱۳۹۶۱۴ لغایت ۲۰۴ روز
۲MTCREتهران - سعادت آبادMTCNA۶۰۰ هزار تومان۱۸ دی ۱۳۹۶۱۴ لغایت ۲۰۳ روز